investment from EU

Štruktúrovaný prehľad objednávok 1.Q 2022

Obstarávanie dátových okuliarov

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 4_Návrh_Kúpnej zmluvy
Príloha č. 3_Technická špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2_Vhlásenie uchádzača
Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritéria
OPRAVA_Výzva na predkladanie ponúk - predĺžená lehota
OPRAVA_Príloha č. 4_Návrh_Kúpnej zmluvy